۱۳۸۸ بهمن ۷, چهارشنبه

سريال اخذ رضايت از شاكيان همچنان ادامه دارد!

در حالي که بنا بر اعلام قبلي کميته انضباطي فدراسيون فوتبال قرار بود مسؤولان باشگاه پيام تمام مطالبات شاکيان اين باشگاه را تا قبل از آخرين بازي نيم فصل پيام (تربيت يزد) پرداخت کنند تا از خطر تعليق و کسر امتياز رهايي يابند، اما با رايزنيهايي که انجام شد مسؤولان باشگاه پيام اعلام کردند توانسته اند نظر مساعد رئيس سازمان تربيت بدني و همچنين فدراسيون فوتبال را با دستور مستقيم رئيس جمهور مبني بر مهلت 20 روزه در رفع مشکلات مالي شان بگيرند تا در اين فاصله زماني، بلکه بتوانند رضايت شاکيان را بگيرند. با وجود اين ديروز خبر رسيد فدراسيون فوتبال با دستور ستقيم کفاشيان، به پيامي ها ابلاغ کرده تا در خصوص رسيدگي به شکايت طلبکاران اين باشگاه تا روز چهارشنبه /7 11/ 88 (امروز) اقدام شود. ر غير اين صورت تيم براي چندمين بار تعليق خواهد شد و با کسر امتياز مواجه مي شود. هر چند عنوان شده است، در صورتي که صفايي سرپرست باشگاه نتواند به تعهداتي که درخصوص مرتفع نمودن مسايل مالي پيام عمل کند، مالکيتش قطعي نخواهد شد و استانداري خراسان رضوي امور باشگاه را در اختيار خواهد گرفت. علي صلاحي، مديرعامل باشگاه پيام دراين باره مي گويد: قبل از اينکه دستور رئيس جمهور مبني بر همکاري سازمان تربيت بدني و فدراسيون فوتبال به مسؤولان آن ابلاغ شود، نامه اي به دکتر شريفي، رئيس کميته انضباطي نوشتيم و از وي خواستيم تا روز چهارشنبه هفتم بهمن به ما فرصت بدهيد تا بعد ازآخرين بازي نيم فصلمان براي رفع شکايت طلبکاران اقدام کنيم که در ادامه اين نامه نيز اعلام کرديم در صورتي که نتوانيم تا هفتم بهمن رضايت بگيريم به صورت دسته جمعي استعفا خواهيم کرد! که البته آقاي شريفي با اين موضوع مخالفت کرد و گفت فقط تا سوم بهمن فرصت داريد. بعد از اين موضوع آقاي رئيس جمهور مساعدت نمودند و دستور دادند با باشگاه همکاري شود و فرصتي 02 روزه به ما دادند. وي در ادامه افزود: با وجود اين فدراسيون نامه اي به باشگاه زدند و خواست تا ما تا هفتم بهمن مسائل مالي باشگاه را فع نماييم ما نيز که توانسته بوديم ظرف 42 ساعت رضايت 21 نفر از شاکيان را بگيريم، اسامي آنها و اعلام رضايتشان را ضميمه نامه فدراسيون کرديم و برايشان فرستاديم و از آنها درخواست کرديم تا پايان نيم فصل به باشگاه فرصت بدهند تا رضايت بقيه شاکيان را بگيريم. وي همچنين درباره سرنوشت تعليق و کسر امتياز در شرايط فعلي گفت: در حال حاضر که در نيم فصل ليگ به سر مي بريم، مسأله تعليق نمي تواند مشکل ساز باشد ضمن اينکه با توجه به جلسه اي که مسؤولان باشگاه با هم داشتند، نخواهيم گذاشت کار به کسر امتياز و مسائ بعد از آن برسد.
مديرعامل باشگاه پيام درخصوص وضعيت مالکيت باشگاه و مواردي که در اين باره عنوان مي شود اظهار داشت: آقاي صفايي در قبال تعهدي که داده است، بايد بدهي يک ميليارد و هشتصد ميليون توماني باشگاه را بدهد و رضايت کليه شاکيان را بگيرد تا مراحل ثبت سهام باشگاه انجام شود، هرچند اگر به اين تعهدات عمل نشود، امکان اينکه سرپرستي باشگاه گرفته شود وجود دارد.

هیچ نظری موجود نیست: