۱۳۸۸ شهریور ۱۸, چهارشنبه

قرعه كشي ليگ دسته يك/پيام در گروه اول

صبح ديروز در محل روابط عمومى فدراسيون فوتبال قرعه كشى رقابت هاى ليگ دسته اول انجام شد. در اين مراسم نمايندگان تيم هاى دسته اولى كه اغلب سرپرستان آنها بودند حضور داشتند. قرعه كشى اين دوره رقابت هاحرف و حديث هاى زيادى داشت.در طول مراسم با اشتباهات پى درپى مسئولين برگزار كننده مواجه شديم. آنها كه تيمها را سيدبندى نكرده بودند در طول مراسم چند تيم را بين ۲ گروه چرخاندند كه اين امر موجب اعتراض نمايندگان اين تيمها شده بود. در ابتداى مراسم مهدى محمدنبى، نايب رئيس دوم فدراسيون فوتبال صحبت هايى را درخصوص برگزارى مراسم قرعه كشى و مسابقات انجام داد و بعد از او نيز چند تن از ديگر مسئولين از جمله اكبر نيكوفكر، ناصر شفق، غلامرضا بهروان و آرش جابرى در اين مورد حرف زدند. به هر حال پس از كش وقوس هاى فراوان و حدود ۲ ساعت وقت، تيم هاى دسته اولى حريفان خود را شناختند.
تيمهاى حاضر در گروه اول:۱- مس رفسنجان۲،- شموشك نوشهر، ۳- پيام مشهد۴،- داماش دورود، ۵- صنعتى كاوه تهران۶،- شاهين اهواز، ۷- شهردارى تبريز، ۸- تربيت يزد، ۹- صنعت نفت آبادان، ۱۰- اتكاى گلستان، ۱۱- ايرانجوان بوشهر، ۱۲- پيام مخابرات فارس، ۱۳- شهردارى بندرعباس و ۱۴- سپاهان نوين اصفهان
تيمهاى حاضر در گروه دوم:۱- آ لومينيوم هرمزگان۲،- فولادگستر تبريز، ۳- پتروشيمى تبريز، ۴- برق شيراز، ۵- كوثر تهران، ۶- نفت تهران، ۷- مهركام پارس اسلامشهر، ۸- نساجى مازندران، ۹- فولادنوين اهواز، ۱۰- داماش گيلان، ۱۱- شيرين فراز كرمانشاه، ۱۲- مس سرچشمه كرمان، ۱۳- شن ساى اراك و ۱۴- گل گهر سيرجان
هفته اولگروه اول:
مس رفسنجان- سپاهان نوين اصفهان، ورزشگاه شهداى نوش آباد رفسنجان
شهردارى بندرعباس- شموشك نوشهر، ورزشگاه تختى بندرعباس
پيام مشهد- پيام مخابرات فارس، ورزشگاه ثامن الائمه مشهد
ايرانجوان بوشهر- داماش دورود، ورزشگاه شهيد بهشتى بوشهر
صنعتى كاوه تهران- اتكاى گلستان، ورزشگاه الياف تهرانصنعت
نفت آبادان- شاهين اهواز، ورزشگاه تختى آبادان
شهردارى تبريز- تربيت يزد، ورزشگاه تختى تبريز
گروه دوم:
آلومينيوم هرمزگان- گل گهر سيرجان، ورزشگاه تختى بندرعباس
شن ساى اراك- فولادگستر تبريز، ورزشگاه امام خمينى (ره) اراك
پتروشيمى تبريز- مس سرچشمه كرمان، ورزشگاه تختى تبريز
شيرين فراز كرمانشاه- برق شيراز، ورزشگاه آزادى كرمانشاه
كوثر تهران- داماش گيلان، نام ورزشگاه متعاقباً اعلام مى شود.
فولاد نوين اهواز- نفت تهران، ورزشگاه تختى اهواز
مهركام پارس اسلامشهر- نساجى مازندران، ورزشگاه امام خمينى (ره) اسلامشهر
هفته دوم
گروه اول:
شهردارى بندرعباس- مس رفسنجان، ورزشگاه تختى بندرعباس
پيام مخابرات فارس- گل گهر سيرجان، ورزشگاه فيروزآباد
شموشك نوشهر- ايرانجوان بوشهر، ورزشگاه شهداى نوشهر
اتكاى گلستان- پيام مشهد، ورزشگاه گرگان
داماش دورود- صنعت نفت آبادان، ورزشگاه تختى دورود
تربيت يزد- صنعتى كاوه تهران، ورزشگاه شهيد نصيرى يزد
شاهين اهواز- شهردارى تبريز، ورزشگاه تختى اهواز
گروه دوم:
شن ساى اراك- آلومينيوم هرمزگان، ورزشگاه امام خمينى(ره) اراك
مس سرچشمه كرمان- گل گهر سيرجان، ورزشگاه سليمى كياى كرمان
فولاد گستر تبريز- شيرين فراز كرمانشاه، ورزشگاه تختى تبريز
داماش گيلان- پتروشيمى تبريز، ورزشگاه سردار جنگل رشت
برق شيراز- فولادنوين اهواز، ورزشگاه حافظيه شيراز
نساجى مازندران- كوثر تهران، ورزشگاه شهيد وطنى قائمشهر
نفت تهران- مهركام پارس اسلامشهر، ورزشگاه اميرآباد تهران
هفته سوم
گروه اول:
مس رفسنجان- پيام مخابرات فارس، ورزشگاه شهداى نوش آباد رفسنجان
ايرانجوان بوشهر- شن ساى اراك، ورزشگاه شهيد بهشتى بوشهر
سپاهان نوين اصفهان- اتكاى گلستان، ورزشگاه صفاييه اصفهان
صنعت نفت آبادان- شموشك نوشهر، ورزشگاه تختى آبادان
پيام مشهد- تربيت يزد، ورزشگاه ثامن الائمه مشهد
شهردارى تبريز- داماش دورود، ورزشگاه تختى تبريز
صنعتى كاوه تهران- شاهين اهواز، ورزشگاه الياف تهران
گروه دوم:
آلومينيوم هرمزگان- مس سرچشمه كرمان، ورزشگاه تختى بندرعباس
شيرين فراز كرمانشاه- شن ساى اراك، ورزشگاه آزادى كرمانشاه
گل گهرسيرجان- داماش گيلان، ورزشگاه اختصاصى گل گهر
فولادنوين اهواز- فولاد گستر تبريز، ورزشگاه تختى اهواز
پتروشيمى تبريز- نساجى مازندران، ورزشگاه تختى تبريز
مهركام پارس اسلامشهر- برق شيراز، ورزشگاه امام خمينى (ره) اسلامشهر
كوثر تهران- نفت تهران، نام ورزشگاه متعاقباً اعلام مى شود.
هفته چهارم
گروه اول:
ايرانجوان بوشهر - مس رفسنجان، ورزشگاه شهيد بهشتى بوشهر
اتكاى گلستان - پيام مخابرات فارس، ورزشگاه گرگان
شهردارى بندر عباس - صنعت نفت آبادان، ورزشگاه تختى بندر عباس
تربيت يزد- سپاهان نوين اصفهان، ورزشگاه شهيد نصرتى يزد
شموشك نوشهر - شهردارى تبريز ، ورزشگاه شهداى نوشه
رشاهين اهواز - پيام مشهد ، ورزشگاه تختى اهواز
داماش دورود - صنعتى كاوه تهران ، ورزشگاه تختى دورود
گروه دوم:
شيرين فراز كرمانشاه- آلومينيوم هرمزگان، ورزشگاه آزادى كرمانشاه
داماش گيلان - مس سرچشمه كرمان، ورزشگاه سردار جنگل رشت
شن ساى اراك - فولاد نوين اهواز ، ورزشگاه امام خمينى ( ره) اراك
نساجى مازندران - گل گهرسيرجان، ورزشگاه شهيد وطنى قائمشهر
فولاد گستر تبريز- مهر كام پارس اسلامشهر، ورزشگاه تختى تبريز
نفت تهران - پتروشيمى تبريز، ورزشگاه امير آباد تهران
برق شيراز- كوثر تهران، ورزشگاه حافظيه شيراز
هفته پنجم
گروه اول:
مس رفسنجان- اتكاى گلستان، ورزشگاه شهداى نوش آباد رفسنجان
صنعت نفت آبادان - ايرانجوان بوشهر، ورزشگاه تختى آبادان
پيام مخابرات فارس- تربيت يزد، ورزشگاه فيروز آباد
شهردارى تبريز - شهردارى بندر عباس، ورزشگاه تختى تبريز
سپاهان نوين اصفهان - شاهين اهواز ، ورزشگاه صفاييه اصفهان
پيام خراسان-صنعتى كاوه تهران ، ورزشگاه ثامن الائمه مشهد
گروه دوم:
آلومينيوم هرمزگان - داماش گيلان ، ورزشگاه تختى بندر عباس
فولاد نوين اهواز - شيرين فراز كرمانشاه، ورزشگاه تختى اهواز
مس سرچشمه كرمان - نساجى مازندران، ورزشگاه سليمى كياى كرمان
مهر كام پارس اسلامشهر - شن ساى اراك ، ورزشگاه امام خمينى (ره) اسلامشهر
گل گهرسيرجان - نفت تهران ، ورزشگاه اختصاصى گل گهر
كوثر تهران - فولاد گستر تبريز، نام ورزشگاه متعاقباً اعلام مى شود
پتروشيمى تبريز - برق شيراز، ورزشگاه تختى تبريز
هفته ششم
گروه اول:
صنعت نفت آبادان - مس رفسنجان، ورزشگاه تختى آبادان
تربيت يزد - اتكاى گلستان، ورزشگاه شهيد نصيرى يزد
ايرانجوان بوشهر - شهردارى تبريز، ورزشگاه شهيد بهشتى بوشهر
شاهين اهواز - پيام مخابرات فارس ، ورزشگاه تختى اهواز
شهردارى بندرعباس - صنعتى كاوه تهران، ورزشگاه تختى بندر عباس
داماش دورود - سپاهان نوين اصفهان، ورزشگاه تختى دورود
شموشك نوشهر - پيام مشهد ، ورزشگاه شهداى نوشهر
گروه دوم:
فولاد نوين اهواز - آلومينيوم هرمزگان ، ورزشگاه شهيد وطنى قائمشهر
نساجى مازندران - داماش گيلان ، ورزشگاه شهيد وطنى قائمشهر
شيرين فراز كرمانشاه - مهركام پارس اسلامشهر ، ورزشگاه آزادى كرمانشاه
نفت تهران - مس سرچشمه كرمان ، ورزشگاه امير آباد تهران
شن ساى اراك - كوثر تهران، ورزشگاه امام خمينى (ره) اراك
برق شيراز - گل گهر سيرجان، ورزشگاه حافظيه شيراز
فولاد گستر تبريز - پتروشيمى تبريز ، ورزشگاه تختى تبريز
هفته هفتم
گروه اول:
مس رفسنجان - تربيت يزد، ورزشگاه شهداى نوش آباد
رفسنجان شهردارى تبريز - صنعت نفت آبادان ، ورزشگاه تختى تبريز
اتكاى گلستان - شاهين اهواز، ورزشگاه گرگان
صنعتى كاوه تهران - ايرانجوان بوشهر ، ورزشگاه الياف تهران
پيام مخابرات فارس - داماش دورود، ورزشگاه فيروز آباد
پيام مشهد - شهردارى بندر عباس، ورزشگاه ثامن الائمه مشهد
سپاهان نوين اصفهان - شموشك نوشهر، ورزشگاه صفاييه اصفهان
گروه دوم:
آلومينيوم هرمزگان - نساجى مازندران، ورزشگاه بندرعباس
مهركام پارس اسلامشهر - فولاد نوين اهواز، ورزشگاه امام خمينى (ره) اسلامشهر
داماش گيلان - نفت تهران، ورزشگاه سردار جنگل رشت
كوثر تهران - شيرين فراز كرمانشاه ، نام ورزشگاه متعاقباً اعلام مى شود
مس سرچشمه كرمان - برق شيراز، ورزشگاه سليمى كياى كرمان
پتروشيمى تبريز- شن ساى اراك، ورزشگاه تختى تبريز
گل گهر سير جان - فولاد گستر تبريز، ورزشگاه اختصاصى گل گهر
هفته هشتم
گروه اول:
شهردارى تبريز - مس رفسنجان، ورزشگاه تختى تبريز
شاهين اهواز - تربيت يزد، ورزشگاه تختى اهواز
صنعت نفت آبادان - صنعتى كاوه تهران، ورزشگاه تختى آبادان
داماش دورود - اتكاى گلستان، ورزشگاه تختى دورود
ايرانجوان بوشهر - پيام مشهد ، ورزشگاه شهيد بهشتى بوشهر
شموشك نوشهر - پيام مخابرات فارس، ورزشگاه شهداى نوشهر
شهردارى بندرعباس - سپاهان نوين اصفهان، ورزشگاه تختى بندرعباس
گروه دوم:
مهر كام پارس اسلامشهر - آلومينيوم هرمزگان، ورزشگاه امام خمينى (ره) اسلامشهر
نفت تهران - نساجى مازندران، ورزشگاه امير آباد تهران
فولاد نوين اهواز - كوثر تهران، ورزشگاه تختى اهواز
برق شيراز - داماش گيلان ، ورزشگاه حافظيه شيراز
شيرين فراز كرمانشاه - پتروشيمى تبريز، ورزشگاه آزادى كرمانشاه
فولادگستر تبريز - مس سرچشمه كرمان، ورزشگاه تختى تبريز
شن ساى اراك - گل گهر سيرجان، ورزشگاه امام خمينى (ره) اراك
هفته نهم
گروه اول:
مس رفسنجان- شاهين اهواز، ورزشگاه شهداى نوش آباد رفسنجان
صنعتى كاوه تهران- شهردارى تبريز، ورزشگاه الياف تهران
تربيت يزد- داماش دورود، ورزشگاه شهيد نصيرى يزد
پيام مشهد- صنعت نفت آبادان، ورزشگاه ثامن الائمه
مشهداتكاى گلستان- شموشك نوشهر، ورزشگاه گرگان
سپاهان نوين اصفهان- ايرانجوان بوشهر، ورزشگاه صفاييه اصفهان
پيام مخابرات فارس- شهردارى بندرعباس، ورزشگاه فيروز آباد
گروه دوم:
آلومينيوم هرمزگان- نفت تهران، ورزشگاه تختى بندرعباس
كوثر تهران- مهركام پارس اسلامشهر، نام ورزشگاه متعاقباً اعلام مى شود.
نساجى مازندران- برق شيراز، ورزشگاه شهيد وطنى قائمشهر
پتروشيمى تبريز- فولاد نوين اهواز، ورزشگاه تختى تبريز
داماش گيلان- فولادگستر تبريز، ورزشگاه سردار جنگل رشت
گل گهر سيرجان- شيرين فراز كرمانشاه، ورزشگاه اختصاصى گل گهر
مس سرچشمه كرمان- شن ساى اراك، ورزشگاه سليمى كياى كرمان
هفته دهم
گروه اول:
صنعتى كاوه تهران- مس رفسنجان، ورزشگاه الياف تهران
داماش دورود- شاهين اهواز، ورزشگاه تختى دورود
شهردارى تبريز- پيام مشهد، ورزشگاه تختى تبريز
شموشك نوشهر- تربيت يزد، ورزشگاه شهداى نوشهر
صنعت نفت آبادان- سپاهان نوين اصفهان، ورزشگاه تختى آبادان
شهردارى بندرعباس- اتكاى گلستان، ورزشگاه تختى بندرعباس
ايرانجوان بوشهر- پيام مخابرات فارس، ورزشگاه شهيد بهشتى بوشهر
گروه دوم:
كوثر تهران- آلومينيوم هرمزگان، نام ورزشگاه متعاقباً اعلام مى شود.
برق شيراز- نفت تهران، ورزشگاه حافظيه شيراز
مهركام پارس اسلامشهر- پتروشيمى تبريز، ورزشگاه امام خمينى (ره) اسلامشهر
فولادگستر تبريز- نساجى مازندران، ورزشگاه تختى تبريز
فولادنوين اهواز- گل گهر سيرجان، ورزشگاه تختى اهواز
شن ساى اراك- داماش گيلان، ورزشگاه امام خمينى(ره) اراك
شيرين فراز كرمانشاه- مس سرچشمه كرمان، ورزشگاه آزادى كرمانشاه
هفته يازدهم
گروه اول:
مس رفسنجان- داماش دورود، ورزشگاه شهداى نوش آباد رفسنجان
پيام مشهد- صنعتى كاوه تهران، ورزشگاه ثامن الائمه مشهد
شاهين اهواز- شموشك نوشهر، ورزشگاه تختى اهواز
سپاهان نوين اصفهان- شهردارى تبريز، ورزشگاه صفاييه اصفهان
تربيت يزد- شهردارى بندرعباس، ورزشگاه شهيد نصيرى يزد
پيام مخابرات فارس- صنعت نفت آبادان، ورزشگاه فيروزآباد
اتكاى گلستان- ايرانجوان بوشهر، ورزشگاه گرگان
گروه دوم:
آلومينيوم هرمزگان- برق شيراز، ورزشگاه تختى بندرعباس
پتروشيمى تبريز- كوثر تهران، ورزشگاه تختى تبريز
نفت تهران- فولادگستر تبريز، ورزشگاه اميرآباد
گل گهر سيرجان- مهركام پارس اسلامشهر، ورزشگاه اختصاصى گل گهر
نساجى مازندران- شن ساى اراك، ورزشگاه شهيد وطنى قائمشهر
مس سرچشمه كرمان- فولادنوين اهواز، ورزشگاه سليمى كياى كرمان
داماش گيلان - شيرين فراز كرمانشاه، ورزشگاه سردار جنگل رشت
هفته دوازدهم
گروه اول:
پيام مشهد- مس رفسنجان، ورزشگاه ثامن الائمه مشهد
شموشك نوشهر- داماش دورود، ورزشگاه شهداى نوشهر
صنعتى كاوه تهران- سپاهان نوين اصفهان، ورزشگاه الياف تهران
شهردارى بندرعباس- شاهين اهواز، ورزشگاه تختى بندرعباس
شهردارى تبريز- پيام مخابرات فارس، ورزشگاه تختى تبريز
ايرانجوان بوشهر- تربيت يزد، ورزشگاه شهيد بهشتى بوشهر
صنعت نفت آبادان- اتكاى گلستان، ورزشگاه تختى آبادان
گروه دوم:
پتروشيمى تبريز- آلومينيوم هرمزگان، ورزشگاه تختى تبريز
فولادگستر تبريز- برق شيراز، ورزشگاه تختى تبريز
كوثر تهران- گل گهر سيرجان، نام ورزشگاه متعاقباً اعلام مى شود.
شن ساى اراك- نفت تهران، ورزشگاه امام خمينى (ره) اراك
مهركام پارس اسلامشهر- مس سرچشمه كرمان، ورزشگاه امام خمينى (ره) اسلامشهر
شيرين فراز كرمانشاه- نساجى مازندران، ورزشگاه آزادى كرمانشاه
فولادنوين اهواز- داماش گيلان، ورزشگاه تختى اهواز
هفته سيزدهم
گروه اول:
مس رفسنجان- شموشك نوشهر، ورزشگاه شهداى نوش آباد رفسنجان
سپاهان نوين اصفهان- پيام مشهد، ورزشگاه صفاييه اصفهان
داماش دورود- شهردارى بندرعباس، ورزشگاه تختى دورود
پيام مخابرات فارس- كاوه تهران، ورزشگاه فيروزآباد
شاهين اهواز- ايرانجوان بوشهر، ورزشگاه تختى اهواز
اتكاى گلستان- شهردارى تبريز، ورزشگاه گرگان
تربيت يزد- صنعت نفت آبادان، ورزشگاه شهيد نصيرى يزد
گروه دوم:
آلومينيوم هرمزگان- فولادگستر تبريز، ورزشگاه تختى بندرعباس
گل گهر سيرجان- پتروشيمى تبريز، ورزشگاه اختصاصى گل گهر
برق شيراز- شن ساى اراك، ورزشگاه حافظيه شيراز
مس سرچشمه كرمان- كوثر تهران، ورزشگاه سليمى كياى كرمان
نفت تهران- شيرين فراز كرمانشاه، ورزشگاه اميرآباد تهران
داماش گيلان- مهركام پارس اسلامشهر، ورزشگاه سردار جنگل رشت
نساجى مازندران- فولادنوين اهواز، ورزشگاه شهيد وطنى قائمشهر
• رقابت هاى ليگ يك در ۲ گروه برگزار مى شود كه تيمهاى اول هر گروه به طور مستقيم به ليگ برتر صعود مى كنند و تيمهاى دوم هر گروه در قالب پلى آف رفت و برگشت بازى مى كنند تا تيم سوم صعود كننده به ليگ برتر مشخص شود.
• در خاتمه مراسم صبح ديروز مقرر شد جلسه اى ديگر با حضور مديران باشگاه هاى ليگ يك در خصوص جذب تبليغات دور زمين و پخش تلويزيونى مسابقات منعقد و تصميم گيرى شود.

۵ نظر:

ناشناس گفت...

سلام مرسی از اخبارت
من یکی ا زطرفداری پر و پا قرص وبلاگتم
پیامته حاجی

mehranrm گفت...

درود بر علی موسوی
آقا خسته نباشی چند بار خواستم بیام ولی نمیشه سرم شلوغ هر بار می بینم وبلاگ به روز واقعا شاد میشم دستت درد نکنه و به زودی میام ممنون از زحماتت

mehranrm گفت...

درود بر علی موسوی
آقا خسته نباشی چند بار خواستم بیام ولی نمیشه سرم شلوغ هر بار می بینم وبلاگ به روز واقعا شاد میشم دستت درد نکنه و به زودی میام ممنون از زحماتت

ميثم كاوه گفت...

نادر دست نشان صبح روز شنبه همراه با تيم نساجي وارد مشهد ميشود
اين تيم قرار است دو بازي با تيم هاي پيام و ابومسلم برگزار كند

اين شما پيامي ها واين هم مربي سابقتان نادر دست نشان

سايت دست نشان گفت...

پیام مشهد 0 -------- نساجی مازندران 1

گل : رضوان گران (‌دقیقه 70 )

اخراج : مرتضی ملك خیلی دقیقه 72

تیم نساجی تا قبل از اخراج ملك خیلی برتری محسوسی بر حریف داشت ولی پس از اخراج ملك خیلی بازی متعادل شد .
حامد شیری نیز در دقیقه 60 یك پنالتی را از دست داد .